Coevorden

Drenthe

Positie op de ranglijst 2015

Weekblad Elsevier en Bureau Louter vergelijken een gemeente met alle andere 393 gemeenten op 101 punten. De scores zijn gebundeld tot 20 onderwerpen binnen 7 thema's: 1. Basisvoorzieningen, 2. Plusvoorzieningen, 3. Economie en werk, 4. Groen en blauw, 5. Rust en ruimte, 6. Harmonieus leefklimaat, 7. Bereikbaarheid. In dit overzicht staan alle scores onder elkaar. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op het onderzoek.

Hoe scoort de gemeente ten opzichte van de andere gemeenten? De positie van de gemeente op de ranglijst is gebaseerd op alle onderliggende indicatoren, met uitzondering van het inwonertal.

Positie op ranglijst van totaal 393 gemeenten: 365

1. Basisvoorzieningen

TOTAALSCORE --

JEUGDPAKKET
Het jeugdpakket omvat in de eerste plaats voorzieningen voor kinderen (0-11 jaar). Het gaat om de gemiddelde afstand van inwoners tot een basisschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Deze objectieve gegevens zijn aangevuld met oordelen van inwoners over de kwaliteit van deze voorzieningen en over speelgelegenheid in de buurt.

Naast voorzieningen voor kinderen, tellen onderwijsvoorzieningen voor jongeren (12-18 jaar) mee. Hoe dicht wonen inwoners in de buurt van middelbare scholen, en kunnen zij uit minstens twee scholen kiezen? In de berekening is rekening gehouden met de omvang van de school en de breedte van het aanbod - van vmbo tot vwo. Ook is de afstand tot middelbaar beroepsonderwijs (ROC's) bepaald.

Score jeugdpakket --

DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN
Uitganspunt voor dit onderdeel is de nabijheid en verscheidenheid van het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen. Ook is het oordeel van inwoners over de kwaliteit van de winkels meegewogen.

Score winkels voor dagelijkse boodschappen --

ZORGPAKKET
Hoe scoort de gemeente op zorgvoorzieningen ten opzichte van andere gemeenten? Gekeken is naar de nabijheid tot de dichtstbijzijnde huisarts, huisartsenpost, apotheek en fysiotherapeut. Daarnaast is het aantal tandartsen per duizend inwoners meegeteld.

Score zorgpakket --

SPORT EN FITNESS
De nabijheid en verscheidenheid van sportterreinen, fitnesscentra en de gemiddelde afstand van inwoners tot het dichtsbijzijnde zwembad.

Score sport en fitness --

2. Plusvoorzieningen

TOTAALSCORE --

HISTORISCH DECOR
Indicator voor historisch decor is de nabijheid van rijksmonumenten.

Score historisch decor --

CULTUUR
De nabijheid en verscheidenheid van musea, bioscopen, theaters en publieke gelegenheden voor podiumkunsten. En hoe uitgebreid is het culturele aanbod?
 

Score cultuur --

HORECA EN LUXE WINKELS
De nabijheid en verscheidenheid van cafés en restaurants en de aanwezigheid van luxe winkels.

Score horeca en luxe winkels --

ZORG EN ONDERWIJS (HOOGWAARDIG)
Bepaald is de reistijd tot het dichtsbijzijnde ziekenhuis. Een academisch of groot ziekenhuis telt zwaarder mee. De aanwezigheid van hoogwaardig onderwijs is afgemeten aan de nabijheid van hogescholen en universiteiten.
 

Score zorg en onderwijs (hoogwaardig) --

3. Economie en werk

TOTAALSCORE --

WERKGELEGENHEID
Wat is de kans op werk voor de inwoners van de gemeente? Berekend is het aantal arbeidsplaatsen voor hogeropgeleiden per inwoner van 15 tot 65 jaar binnen de regio - dus niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen.

Score werkgelegenheid --

ECONOMIE
Resultaten uit het onderzoek Toplocaties 2015 van weekblad Elsevier en Bureau Louter geven aan of sprake is van een economisch sterke regio. Daartoe zijn alle gemeenten beoordeeld aan de hand van ruim veertig economische indicatoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en op de dynamiek, ofwel de groei en krimp van de lokale economie.

Score economie --

4. Groene en blauwe kwaliteit

TOTAALSCORE 0

RECREATIEGEBIEDEN
Nabijheid en verscheidenheid van terreinen voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie.
 

Score recreatiegebieden +

WATER
Per woonhuis is de gemiddelde afstand tot het strand (Noordzeekust) berekend. Daarnaast is een maat opgesteld voor de nabijheid van binnenwater. Daarin zijn meegewogen (al dan niet recreatieve) plassen en meren, rivieren, randmeren, grote meren (zoals IJsselmeer, Veerse Meer, Veluwemeer, Zeeuwse wateren) en overig binnenwater.

Score water -

GROEN EN NATUUR
Ten eerste is de gemiddelde nabijheid voor inwoners van bos en (natte en droge) natuur berekend. Ook is bepaald of sprake is van een heuvelachtige omgeving. Aan de hand van nabijheid van parken en plantsoenen (groenvoorzieningen) wordt recht gedaan aan 'stedelijk groen'.
 

Score groen en natuur +

5. Rust en ruimte

Rust en ruimte is op verschillende ruimtelijke schaalniveaus vastgesteld. De bevolkingsdichtheid op buurt-, gemeente- en regionaal niveau vormt een eerste indicator die in de berekening is meegewogen. Een lage dichtheid is gunstig. Daarnaast is de woonruimte meegewogen aan de hand van het percentage huizen met minstens zes kamers, het gemiddelde perceeloppvervlak van huizen en het gemiddelde woonoppervlak van huizen en appartementen.

Ook het ontbreken van files telt mee in de score voor rust en ruimte.

Naast deze objectieve indicatoren is meegewogen hoe inwoners de parkeergelegenheid in hun buurt beoordelen. Betere parkeermogelijkheden krijgen een positief oordeel.

Met deze indicatoren is een totaaloordeel berekend.

TOTAALSCORE ++

6. Harmonieus leefklimaat

TOTAALSCORE +

SAAMHORIGHEID BEVOLKING
Inwoners beoordelen de saamhorigheid in hun woonomgeving. Gevraagd is of zij al dan niet prettig contact hebben met hun buren, of ze de buurt gezellig vinden en of zij zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast telt het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet.

Score saamhorigheid ++

WEINIG OVERLAST
In de berekening van de score is het aantal geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven meegewogen. Deze gegevens zijn aangevuld met de mate waarin inwoners overlast ervaren van bekladding, vernieling, rommel, hondepoep, geluid, stank, buren en jongeren.
 

Score weinig overlast +

WEINIG MISDAAD
Ook deze score is gebaseerd op objectieve en subjectieve gegevens. Het aantal aangiften van vernielingen, vermogensdelicten en geweldsmisdrijven per duizend inwoners is aangevuld met de mate waarin inwoners bang zijn om te worden beroofd of lastiggevallen.

Score weinig misdaad 0

VERKEERSVEILIGHEID
Hoe beoordelen inwoners verkeershinder en verkeersveiligheid in hun leefomgeving?
 

Score verkeersveiligheid ++

SAMENSTELLING BEVOLKING
De samenstelling van de bevolking wordt bepaald door het aantal huishoudens met een hoog inkomen, het gemiddelde inkomen en het percentage uitkeringsontvangers ten opzichte van dat in de regio, plus de oordelen van inwoners over de bevolkingssamenstelling.
 

Score samenstelling bevolking 0

7. Bereikbaarheid

De bereikbaarheid per auto is gebaseerd op de gemiddelde afstand voor inwoners tot een oprit naar snelweg of provinciale weg.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt bepaald door de nabijheid van treinstations en overstapstations. Ook is vastgesteld welk deel van de bevolking regelmatig per trein reist. In de score is ook het oordeel van inwoners over het aantal haltes voor openbaar vervoer in de buurt meegewogen.

TOTAALSCORE -

8. Aantal inwoners

Aantal inwoners