Verhuisplannen? Wilt u weten hoe het is gesteld met de kwaliteit van uw eigen woonomgeving? Of waar het in Nederland mogelijk beter wonen is? Voor de 19de keer vergeleken weekblad Elsevier en Bureau Louter de woonomgeving van alle 393 gemeenten van Nederland. Bekijk op acht thematische kaarten hoe uw gemeente scoort ten opzichte van de andere gemeenten. Klik op de kaart en bekijk of binnen de gemeente buurten liggen die in de landelijke top-50 staan. Via de kaart kunt u doorklikken naar een uitgebreid rapport met alle resultaten voor uw gemeente.

 

INTERACTIEVE KAARTEN
De kaarten geven de totaalscore en de scores van gemeenten op zeven thema's weer: basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, economie en werk, groene en blauwe kwaliteit, rust en ruimte, harmonieus leefklimaat en bereikbaarheid.

VIND UW GEMEENTE
U kunt uw gemeente op verschillende manieren vinden op de kaart.

Typ de naam van uw gemeente en druk op GA.

Of klik op de landkaart en ga verder naar alle resultaten voor uw gemeente.

Ook is het mogelijk om kaartjes met resultaten per provincie te bekijken. Selecteer een provincie in de lijst en druk op GA.

 

 

BEKIJK ALLE RESULTATEN
Via de kaart kunt u eenvoudig doorklikken naar een rapport met alle resultaten voor uw gemeente. Naast de positie van uw gemeente op de ranglijst van alle 393 gemeenten, vindt u scores voor alle beoordeelde kenmerken. De scores worden weergegeven in bolletjes. De oordelen die weekblad Elsevier en Bureau Louter berekenen zijn relatief. Ofwel, er is vastgesteld hoe een gemeente scoort vergeleken met alle andere gemeenten.

  Hoe meer zwarte bolletjes, des te beter de gemeente scoort ten opzichte van de andere gemeenten. Veel witte bolletjes geeft aan dat de gemeente juist zwak scoort op een onderdeel. Vijf zwarte bolletjes betekent 'zeer goed', vijf witte bolletjes 'zeer matig'.

HOE ZIJN GEMEENTEN VERGELEKEN?
Om te bepalen waar het in Nederland goed wonen is, vergeleken weekblad Elsevier en Bureau Louter alle gemeenten en buurten op 101 indicatoren. Deze zijn gebundeld tot 20 onderwerpen binnen 7 thema's: 1 Basisvoorzieningen, 2 Plusvoorzieningen, 3 Economie en werk, 4 Groen en blauw, 5 Rust en ruimte, 6 Harmonieus leefklimaat, en 7 Bereikbaarheid.

TOTAALSCORE
In de berekening van de totaalscore telt het gewicht dat bewoners toekennen aan verschillende, objectieve kenmerken van het woonmilieu. Ofwel, wat vinden Nederlanders belangrijk en wat vinden zij minder belangrijk? De gewichten zijn gebaseerd op een grootschalige enquête door weekblad Elsevier en Bureau Louter met 6.700 respondenten. Eerst werd gevraagd naar achtergrondgegevens, daarna konden respondenten het relatieve belang aangeven van 42 indicatoren en wat voor hen kritische afstanden zijn tot voorzieningen als scholen en arbeidsplaatsen en van kenmerken als 'groen' en een 'historische binnenstad'. Voor de 42 indicatoren zijn scores bepaald, gebaseerd op subindicatoren uit diverse bronnen. Vervolgens is, gebruikmakend van de enquête, rekening gehouden met het ruimtelijk schaalniveau waarop die kenmerken van belang zijn. De 42 scores zijn verdeeld naar 20 onderwerpen.

De totaalscore is bepaald door de scores per indicator te vermenigvuldigen met de gewichten ontleend aan de enquête. Om te komen tot voor de gemiddelde Nederlander representatieve uitspraken, is de samenstelling van de groep respondenten aan de hand van CBS-gegevens vergelijkbaar gemaakt met de totale bevolking. Daarbij is rekening gehouden met leeftijd, geslacht, type huishouden, leeftijd van kinderen, opleidingsniveau, positie op de arbeidsmarkt (werkend of niet-werkend) en woongebied (vier grote steden, regionale kernsteden, suburbs, kleine regionale kernen en landelijke gemeenten).

NABIJHEID, VERSCHEIDENHEID EN KWALITEIT
Voor diverse voorzieningen en kenmerken tellen de nabijheid, verscheidenheid en kwaliteit mee, ook als die buiten de gemeente liggen. 'Nabijheid' is de gemiddelde afstand van inwoners tot een voorziening. Bij een aantal indicatoren is rekening gehouden met voorzieningen in het buitenland, met name voor Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

De verscheidenheid geeft aan of inwoners keuzemogelijkheden hebben tussen verschillende voorzieningen in de buurt. De kwaliteit is bepaald aan de hand van Woononderzoek Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek (WoON). Aan dit omvangrijke enquêteonderzoek in 2012 namen 70.000 Nederlanders deel. Tenzij anders vermeld, komen alle oordelen van inwoners over kenmerken en voorzieningen uit WoON. Begin 2016 verschijnt een volgende editie van dit onderzoek.

BASISVOORZIENINGEN: JEUGDPAKKET
Het jeugdpakket omvat voorzieningen voor kinderen (0-11 jaar) en jongeren (12-18 jaar). Het CBS berekende voor alle inwoners per gemeente de gemiddelde afstand tot een basisschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Het CBS liet deze voorzieningen en onder meer speelgelegenheid, beoordelen door inwoners in het driejaarlijkse grootschalige Woononderzoek Nederland (WoON). Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor De beste gemeenten kon gebruik worden gemaakt van WoON 2012.

De kwantitatieve gegevens en kwalitatieve oordelen zijn samengevoegd tot één oordeel over het ‘kinderpakket’. Daarnaast is bepaald hoe dicht inwoners in de buurt van middelbare scholen wonen, en uit minstens twee scholen kunnen kiezen. Gelet is op de breedte van het aanbod, van vmbo tot vwo, het aantal scholen in de omgeving en de omvang. Ook is de afstand tot het mbo (roc’s) bepaald. Informatie over het mbo komt van het ministerie van Onderwijs. Waar mogelijk zijn nevenvestigingen van scholen meegenomen. Samen met het oordeel over jongerenvoorzieningen uit WoON vormt dit het ‘jongerenpakket’.

BASISVOORZIENINGEN: DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN
Uitgangspunt is de nabijheid en verscheidenheid van het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen. Gegevens komen van het CBS. Ook is het oordeel van inwoners over de kwaliteit van winkels uit WoON meegewogen.

BASISVOORZIENINGEN: ZORGPAKKET
Het CBS berekende de nabijheid tot de dichtstbijzijnde huisarts, huisartsenpost, apotheek en fysiotherapeut. Deze nabijheidsstatistiek is aangevuld met het aantal tandartsen per duizend inwoners, afkomstig van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

BASISVOORZIENINGEN: SPORT EN FITNESS
Nabijheid en verscheidenheid van sportterreinen, fitnesscentra en de gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde zwembad. Gegevens komen van het CBS.

PLUSVOORZIENINGEN: HISTORISCH DECOR
Bepaald aan de hand van nabijheid van rijksmonumenten. Gegevens zijn afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

PLUSVOORZIENINGEN: CULTUUR
De nabijheid en verscheidenheid van musea, bioscopen, theaters en podiumkunsten. Gegevens zijn afkomstig van het CBS.

PLUSVOORZIENINGEN: HORECA EN LUXE WINKELS
De nabijheid en verscheidenheid van cafés en restaurants en de aanwezigheid van luxe winkels, volgens het CBS.

PLUSVOORZIENINGEN: ZORG EN ONDERWIJS (HOOGWAARDIG)
Ten eerste is de reistijd tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis bepaald. Een academisch of groot ziekenhuis in de nabijheid scoort extra. Ten tweede is de nabijheid van hogescholen en universiteiten meegewogen. Gegevens zijn afkomstig van onderzoeksinstituut ResearchNed.

ECONOMIE EN WERK: WERKGELEGENHEID
Wat is de kans op werk voor de inwoners van de gemeente? Berekend is het aantal arbeidsplaatsen voor hogeropgeleiden per inwoner van 15 tot 65 jaar binnen de regio - dus niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen.

ECONOMIE EN WERK: ECONOMIE
Resultaten uit het onderzoek Toplocaties 2015 van weekblad Elsevier en Bureau Louter geven aan of sprake is van een economisch sterke regio. Daartoe zijn alle gemeenten beoordeeld aan de hand van ruim veertig economische indicatoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en op de dynamiek, ofwel de groei en krimp van de lokale economie.

GROENE EN BLAUWE KWALITEIT: RECREATIEGEBIEDEN
Nabijheid en verscheidenheid van terreinen voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie.

GROENE EN BLAUWE KWALITEIT: WATER
Per woonhuis is de gemiddelde afstand tot het strand (Noordzeekust) berekend. Daarnaast is een maat opgesteld voor de nabijheid van binnenwater. Daarin zijn meegewogen (al dan niet recreatieve) plassen en meren, rivieren, randmeren, grote meren (zoals IJsselmeer, Veerse Meer, Veluwemeer, Zeeuwse wateren) en overig binnenwater.

GROENE EN BLAUWE KWALITEIT: GROEN EN NATUUR
Ten eerste is de gemiddelde nabijheid voor inwoners van bos en (natte en droge) natuur berekend. Ook is bepaald of sprake is van een heuvelachtige omgeving. Aan de hand van nabijheid van parken en plantsoenen (groenvoorzieningen) wordt recht gedaan aan 'stedelijk groen'.

RUST EN RUIMTE
Rust en ruimte is op verschillende ruimtelijke schaalniveaus vastgesteld. De bevolkingsdichtheid op buurt-, gemeente- en regionaal niveau vormt een eerste indicator die in de berekening is meegenomen. Een lage dichtheid is gunstig. Daarnaast is de woonruimte meegewogen aan de hand van het percentage huizen met minstens zes kamers, het gemiddelde perceeloppvervlak van huizen en het gemiddelde woonoppervlak van huizen en appartementen.

Ook het ontbreken van files telt mee in de score voor rust en ruimte. Informatie over de filedruk is afkomstig van de VerkeersInformatieDienst (VID). Naast deze objectieve indicatoren is meegenomen hoe inwoners de parkeergelegenheid in hun buurt beoordelen. Betere parkeermogelijkheden krijgen een positief oordeel. Met deze indicatoren is een totaaloordeel berekend.

HARMONIEUS LEEFKLIMAAT: SAAMHORIGHEID BEVOLKING
In WoON beoordelen inwoners de saamhorigheid in hun woonomgeving. Gevraagd is of ze al dan niet prettig contact hebben met hun buren, of ze de buurt gezellig vinden en of zij zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun buurt.

HARMONIEUS LEEFKLIMAAT: WEINIG OVERLAST
Gebaseerd op CBS-gegevens over geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven, aangevuld met de mate waarin inwoners overlast evaren van bekladding, vernieling, rommel, hondenpoep, geluid, stank, buren en jongeren, op basis van oordelen uit WoON.

HARMONIEUS LEEFKLIMAAT: WEINIG MISDAAD
Aantal aangiften van vernielingen, vermogensdelicten en geweldsmisdrijven per duizend inwoners. Informatie van het CBS, aangevuld met oordelen uit WoON over angst om te worden beroofd of lastiggevallen.

HARMONIEUS LEEFKLIMAAT: VERKEERSVEILIGHEID
Oordelen uit WoON over verkeershinder en verkeersveiligheid. De subjectieve gegevens zijn aangevuld met het feitelijke aantal verkeersdoden en geregistreerde aantal ziekenhuisgewonden per duizend inwoners. Gegevens ministerie van Infrastructuur en Milieu.

HARMONIEUS LEEFKLIMAAT: SAMENSTELLING BEVOLKING
De samenstelling van de bevolking wordt bepaald door het aantal huishoudens met een hoog inkomen, het gemiddelde inkomen en het percentage uitkeringsontvangers ten opzichte van dat in de regio, plus de oordelen van inwoners over de bevolkingssamenstelling uit het Woononderzoek Nederland . Inkomensgegevens komen van het CBS.

BEREIKBAARHEID
Bereikbaarheid per trein is bepaald met CBS-gegevens over de nabijheid van treinstations en overstapstations. Ook is vastgesteld welk deel van de bevolking regelmatig per trein reist. Meegenomen is het oordeel van inwoners over het aantal haltes voor openbaar vervoer in de buurt, afkomstig uit WoON. De bereikbaarheid per auto is gebaseerd op de gemiddelde afstand voor inwoners tot een oprit naar snelweg of provinciale weg.

AANTAL INWONERS
Het aantal inwoners op 1 januari 2015 volgens het CBS. Het inwonertal telt niet mee voor het totaaloordeel.

ELSEVIER EN BUREAU LOUTER
Het Elsevier-onderzoek Beste buurten & gemeenten is een co-productie van weekblad Elsevier en Bureau Louter te Delft. Voor Bureau Louter zijn Peter Louter en Pim van Eikeren de onderzoekers. Namens de redactie van Elsevier zijn Arthur van Leeuwen en Ruud Deijkers verantwoordelijk voor de presentatie en interpretatie van de onderzoeksresultaten in het weekblad en op bestegemeenten.elsevier.nl.