Heiloo

Noord-Holland

Positie op de ranglijst 2020

EW en Bureau Louter vergelijken een gemeente met alle andere 354 gemeenten op 97 punten. De scores zijn verdeeld over elf onderdelen: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte en bereikbaarheid. In dit overzicht staan de scores op de elf onderdelen onder elkaar. Hoe scoort de gemeente ten opzichte van de andere gemeenten? De positie van de gemeente op de ranglijst is gebaseerd op alle onderliggende indicatoren, met uitzondering van het inwonertal.

Positie op de ranglijst van alle 355 gemeenten 12
Totaalscore ++

Voorzieningen

Onderwijs
De gemiddelde afstand tot een basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en keuzemogelijkheden in de omgeving. Daarnaast is vastgesteld hoe dicht inwoners in de buurt van middelbare scholen wonen en daarbij uit tenminste twee scholen kunnen kiezen. Daarbij is ook gekeken naar de breedte van het aanbod van onderwijssoorten - van vmbo tot vwo - en het aantal leerlingen. Ten slotte tellen de aanwezigheid van vestigingen en nevenvestigingen van mbo-scholen, en de nabijheid van hogescholen en universiteiten mee.

Score onderwijs en kinderopvang 0

Winkels
De nabijheid en verscheidenheid van winkels en tevredenheid van de inwoners met het winkelaanbod. Onderscheid is gemaakt tussen supermarkten, winkels voor overige dagelijkse boodschappen en luxe winkels.

Score winkels +

Zorg
De nabijheid en verscheidenheid van huisartsen en fysiotherapeuten en het aantal tandartsen per duizend inwoners. Ook de nabijheid van huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zijn in de beoordeling meegenomen. Onderscheiden zijn vier typen ziekenhuizen. In hiërarchische volgorde zijn dat: buitenpoliklinieken, kleine ziekenhuizen (tot 500 bedden), grote ziekenhuizen (meer dan 500 bedden) en academische ziekenhuizen.

Score zorg +

Vrije tijd
De nabijheid en variëteit van sportvoorzieningen, musea, theaters, podia, bioscopen, cafés en restaurants.

Score vrijetijdsvoorzieningen 0

Bereikbaarheid
Hoe goed is de gemeente bereikbaar via het openbaar vervoer en over de weg? Bereikbaarheid over het spoor is berekend over de gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde NS-station voor inwoners, gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde IC-station, het percentage van de inwoners van een gemeente dat voor reizen over meer dan dertig kilometer gebruik maakt van de trein - inclusief en exclusief reizen voor studiedoeleinden.

Voor alle haltes is bepaald hoevaak bussen, trams en metro's per dag stoppen.

Voor de inwoners is bepaald wat de gemiddelde afstand is tot de dichtstbijzijnde afslag van een snelweg.

Score bereikbaarheid 0

Omgeving

Gebouwde omgeving
De concentratie van monumentale gebouwen en van aantrekkelijke woonhuizen. En: hoe tevreden zijn inwoners met de bebouwing in hun buurt?

Score gebouwde omgeving +

Natuurlijke omgeving
De natuurlijke omgeving is beoordeeld aan de hand van verschillende onderdelen: recreatiemogelijkheden, nabijheid van binnenwater, nabijheid van strand en duinen, de afstand, variëteit en waardering van lokaal groen en de nabijheid en kwaliteit van bos en natuur. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie over de beleving van het landschap, de aanwezigheid van heuvels en de afstand tot natuurgebieden.

Tenslotte zijn de resultaten van Greenmapper gebruikt, dat is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen waarvoor negenduizend Nederlanders de natuur in hun omgeving beoordelen.

Score natuurlijke omgeving ++

Rust, Ruimte en leefbaarheid

Weinig overlast
Feitelijke cijfers over onder meer geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven zijn gebruikt voor het berekenen van de score.

Score weinig overlast +

Veiligheid
Feitelijke informatie over het aantal aangiften van vermogensdelicten en geweldsmisdrijven per duizend inwoners is aangevuld met oordelen van inwoners over angst om te worden beroofd of lastiggevallen.

Verkeersveiligheid behoort ook tot dit onderdeel. Hiervoor zijn oordelen van inwoners over de verkeersveiligheid  aangevuld met het feitelijke aantal verkeersdoden en het geregistreerde aantal ziekenhuisgewonden per duizend inwoners.

Score veiligheid ++

Kenmerken bevolking
Dit onderdeel omvat de sociale kenmerken van de bevolking: hoe groot is het aandeel uitkeringsontvangers, wat is het gemiddelde huishoudinkomen en hoe groot is het aandeel huishoudens met een hoog inkomen? Wat is het percentage vrijwilligers in de gemeente?

Score kenmerken bevolking ++

Rust en ruimte
Een indicator voor 'rust en ruimte' is de intensiteit van het ruimtegebruik op buurt-, gemeente- en regionaal niveau. De intensiteit wordt berekend als de som van arbeidsplaatsen en inwoners gedeeld door het totale oppervlakte. Een lage intensiteit is gunstig. Bureau Louter berekende hoeveel hinder inwoners hebben van files.

Ook de mate van luchtverontreiniging telt mee in het onderdeel 'rust en ruimte'. Op basis van gegevens van het RIVM is de mate van luchtverontreiniging bepaald op het niveau van buurten en gemeenten. Bepalend is daarbij hoeveel mensen hinder ondervinden van luchtverontreiniging door koolmonoxide, elementaire koolstof, fijnstof, ammoniak, stikstofdioxide, ozon en zwaveldioxide.

Score rust en ruimte +

Inwoners

Aantal inwoners