RSG de Borgen, De Woldborg

Grootegast

Over de school

Soort onderwijs VMBO-GT
Gymnasium
Onderwijsvisie Regulier
Identiteit school Algemeen bijzonder
Adres school Kersenlaan 16
Plaats 9861 CR Grootegast
Tweetalig onderwijs
Aantal leerlingen 229

Beoordeling school

EINDOORDEEL

 

Hoe goed is een school in vergelijking met alle andere middelbare scholen? Elke school is beoordeeld volgens vier criteria: 1 de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool, 2 de onderwijssnelheid in de onderbouw, 3 het bovenbouwsucces en 4 het examencijfer.

Elsevier gebruikt voor de beoordeling van scholen openbare cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, maar berekent het oordeel volgens een eigen methode. Die wijkt op twee hoofdpunten af:

1.    Elsevier kent als eindoordeel toe: superschool, goed, voldoende en onvoldoende. Dat oordeel hangt af van de drie scores die een school kan halen op de vier criteria: bij de beste 15 procent, bij de middelste 70 procent of bij de zwakste 15 procent.
- De Inspectie van het Onderwijs maakt alleen onderscheid in voldoende en onvoldoende, en geeft aan of een school aan de door haar gestelde landelijk norm voldoet.

2.    Elsevier gaat uit van ‘kale feiten’ over de prestaties van de school, en corrigeert die in de waardering niet voor het type scholier dat erop zit. Argument: dan weten ouders en scholieren wat de waarde van het diploma is in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.
- De Inspectie van het Onderwijs stelt de normen per onderdeel van de beoordeling bij als een school naar verhouding veel leerlingen met leerproblemen telt, uit achterstandswijken of met mogelijke aanpassingsproblemen na een verhuizing of overgang naar een andere school. Dit bijgestelde oordeel van de Inspectie van het Onderwijs wordt eveneens vermeld.

Elsevier berekent alleen een eindoordeel als de school op alle vier criteria een oordeel heeft gekregen.

Eindoordeel Elsevier: Goed
Oordeel Inspectie van het Onderwijs: Voldoende

Onderbouw

Positie in leerjaar 3

 

Welk onderwijs volgt de leerling in de derde klas: vmbo, havo of vwo? En komt dat overeen met het advies van de basisschool? De onderwijspositie geeft aan in welke mate een school erin slaagt om leerlingen een trede hoger te brengen dan het schooladvies.

De score laat een saldo zien: het percentage leerlingen dat hoger uitkwam dan het advies, verminderd met het percentage dat lager uitkwam. Boven 0 wil zeggen dat meer leerlingen een trede hoger uitkwamen dan lager, onder 0 dat meer leerlingen juist lager uitkwamen dan hoger. Precies 0 betekent dat evenveel leerlingen boven als onder het advies uitkwamen, of dat alle leerlingen precies het onderwijs volgen zoals de basisschool adviseerde.

Belangrijk: schoolvestigingen zijn alleen vergeleken met vestigingen die dezelfde onderwijssoort(en) aanbieden. Voorbeeld: als een vestiging alleen onderbouw havo-vwo aanbiedt, dan is die alleen met vestigingen van andere scholen vergeleken die ook havo-vwo verzorgen. De onderwijspositie is berekend als gemiddelde van drie schooljaren.

Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Elsevier-oordeel onderwijspositie: Voldoende (bij de middelste 70 procent)
Oordeel Inspectie van het Onderwijs: Boven de norm
Saldo onderwijspositie 2013-2016: 4,7

Ontwikkeling onderwijspositie 2013-2016

Onderbouwsnelheid

 

Hoeveel leerlingen komen zonder zittenblijven in de derde klas? De onderbouwsnelheid toont het percentage leerlingen dat onvertraagd in de bovenbouw begint. Zittenblijvers tellen negatief mee. Ook leerlingen die naar een andere vestiging of school vertrokken zijn meegerekend.

De onderbouwsnelheid is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Elsevier-oordeel onderbouwsnelheid: Super (bij de beste 15 procent)
Oordeel Inspectie van het Onderwijs: Boven de norm
Gemiddelde percentage onderbouwsnelheid 2012-2015: 99,44

Ontwikkeling onderbouwsnelheid 2012-2015

Bovenbouw

Bovenbouwsucces

 

Hoeveel leerlingen doorlopen zonder zittenblijven de bovenbouw? Het bovenbouwsucces toont het percentage leerlingen dat het diploma haalt, dat overgaat naar een volgende klas van dezelfde schoolsoort dan wel naar eenzelfde of volgende klas van een hogere of een lagere schoolsoort (bijvoorbeeld van vmbo-gt naar havo, of havo naar vwo).

Het bovenbouwsucces is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Elsevier-oordeel bovenbouwsucces: Super (bij de beste 15 procent)
Oordeel Inspectie van het Onderwijs: Boven de norm
Gemiddelde percentage bovenbouwsucces 2012-2015 96,05

Ontwikkeling bovenbouwsucces 2012-2015

EXAMENCIJFER

 

Hoe goed of slecht zijn de examenresultaten? Het examencijfer toont het gemiddeld behaalde cijfer van alle leerlingen voor alle vakken bij het centraal examen.

Het examencijfer is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Elsevier-oordeel examencijfer: Voldoende (bij de middelste 70 procent)
Oordeel Inspectie van het Onderwijs: Boven de norm
Gemiddelde examencijfer 2012-2015: 6,37

Ontwikkeling examencijfer 2012-2015

Geslaagd of gezakt

SLAGINGSPERCENTAGE

Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde in 2016 voor het examen?
 

Geslaagden

VERSCHIL SCHOOL- EN CENTRAAL EXAMEN

Een te hoog schoolexamencijfer maakt het voor leerlingen makkelijker om hun diploma te behalen. Deze indicator telt niet mee voor het eindoordeel van Elsevier. En ook de Inspectie betrekt het verschil niet in haar berekende oordeel. Toch blijft het relevante informatie, omdat scholen op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs hun examenlicentie verliezen als het gemiddelde verschil tussen cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen te groot is.

De Inspectie van het Onderwijs berekende het gemiddelde verschil tussen het schoolexamen en centraal examen over 2013, 2014 en 2015. De Inspectie hanteert drie normen: 'gering verschil'  als het gemiddelde verschil kleiner of gelijk is aan 0,5 punten, 'groot verschil' als het verschil groter dan 0,5 maar kleiner of gelijk is aan 1,0 en 'zeer groot verschil' als het verschil groter is dan 1 punt.

Puntenverschil school- en centraal examen 0,23
Oordeel Inspectie over puntenverschil gering verschil

PROFIELKEUZE

Gegeven zijn de profielkeuzes van havisten en vwo'ers die in 2016 examen deden.

N&T = Natuur en Techniek
N&G = Natuur en Gezondheid
E&M = Economie en Maatschappij
C&M = Cultuur en Maatschappij
Er zijn ook combinaties van deze profielen mogelijk

Profielkeuze examenkandidaten

N&G en E&M

SECTORKEUZE

Gegeven zijn de sectorkeuzes van vmbo'ers die in 2016 examen deden.

Sectoren:
Techniek
Zorg en Welzijn
Economie
Landbouw
VMBO-TL = Theoretische Leerweg binnen VMBO-GT
Er zijn ook combinaties van sectoren mogelijk

Sectorkeuze examenkandidaten