Markland College

Oudenbosch

Over de school

Soort onderwijs VWO
Onderwijsvisie Regulier
Identiteit school Rooms-Katholiek
Adres school Pagnevaartweg 5
Plaats 4731 AA Oudenbosch
Website school: http://www.markland.nl

Beoordeling school

Eindoordeel

Hoe goed is een school in vergelijking met alle andere middelbare scholen? Elke school is beoordeeld volgens vier criteria: 1) de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool, 2) de onderwijssnelheid in de onderbouw, 3) het bovenbouwsucces en 4) cijfer centraal examen.

EW gebruikt voor de beoordeling van scholen openbare cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, maar berekent het oordeel volgens een eigen methode. Die wijkt op twee hoofdpunten af:

1.    EW kent als eindoordeel toe: superschool, goed, voldoende en onvoldoende. Dat oordeel hangt af van de drie scores die een school kan halen op de vier criteria: bij de beste 15 procent, bij de middelste 70 procent of bij de zwakste 15 procent.
- De Inspectie van het Onderwijs maakt alleen onderscheid in voldoende en onvoldoende, en geeft aan of een school aan de door haar gestelde landelijk norm voldoet.

2.    EW gaat uit van ‘kale feiten’ over de prestaties van de school, en corrigeert die in de waardering niet voor het type scholier dat erop zit. Argument: dan weten ouders en scholieren wat de waarde van het diploma is in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.
- De Inspectie van het Onderwijs stelt de normen per onderdeel van de beoordeling bij als een school bijvoorbeeld naar verhouding veel leerlingen uit achterstandswijken telt. Dit bijgestelde oordeel van de Inspectie van het Onderwijs wordt eveneens vermeld.

EW berekent alleen een eindoordeel als de school op alle vier criteria een oordeel heeft gekregen.

Eindoordeel: Goed
Oordeel Inspectie van het Onderwijs: Ook het berekend oordeel van de Inspectie van het Onderwijs heeft betrekking op de onderwijsresultaten. Bij twee of meer indicatoren met de kwalificatie 'onder de norm' is het berekend oordeel 'onvoldoende'. Behalve wanneer de onderdelen Onderwijspositie en Onderbouwsnelheid beiden een 'onvoldoende' scoren en de andere indicatoren een 'voldoende'. In dat geval is het berekend oordeel 'onvoldoende, tenzij': een aanleiding voor nader onderzoek door de Inspectie. Het berekend oordeel over de onderwijsresultaten telt mee in het eindoordeel van de Inspectie. Voor het eindoordeel van de Inspectie tellen meer zaken mee dan de onderwijsresultaten. Een school krijgt voor een eindoordeel ook bezoek van een Inspecteur. Nog lang niet alle scholen hebben een eindoordeel gekregen. Meer informatie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. voldoende

Onderbouw

Positie in leerjaar 3

Welk onderwijs volgt de leerling in de derde klas: vmbo, havo of vwo? En komt dat overeen met het advies van de basisschool? De onderwijspositie geeft aan in welke mate een school erin slaagt om leerlingen een trede hoger te brengen dan het schooladvies.

De score laat een saldo zien: het percentage leerlingen dat hoger uitkwam dan het advies, verminderd met het percentage dat lager uitkwam. Boven 0 wil zeggen dat meer leerlingen een trede hoger uitkwamen dan lager, onder 0 dat meer leerlingen juist lager uitkwamen dan hoger. Precies 0 betekent dat evenveel leerlingen boven als onder het advies uitkwamen, of dat alle leerlingen precies het onderwijs volgen zoals de basisschool adviseerde.

Belangrijk: schoolvestigingen zijn alleen vergeleken met vestigingen die dezelfde onderwijssoort(en) aanbieden. Voorbeeld: als een vestiging alleen onderbouw havo-vwo aanbiedt, dan is die alleen met vestigingen van andere scholen vergeleken die ook havo-vwo verzorgen. De onderwijspositie is berekend als gemiddelde van drie schooljaren.

Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Vergeleken onderwijssoorten onderbouw: VMBO-breed/HAVO/VWO

Oordeel onderwijspositie

EW: Voldoende (bij de middelste 70 procent)
Onderwijsinspectie: boven de norm
Saldo onderwijspositie 2017-2020 16,49

Ontwikkeling onderwijspositie 2017-2020

Onderbouwsnelheid

Hoeveel leerlingen komen zonder zittenblijven in de derde klas? De onderbouwsnelheid toont het percentage leerlingen dat onvertraagd in de bovenbouw begint. Zittenblijvers tellen negatief mee. Ook leerlingen die naar een andere vestiging of school vertrokken zijn meegerekend.

De onderbouwsnelheid is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

 

Oordeel onderbouwsnelheid

EW: Voldoende (bij de middelste 70 procent)
Onderwijsinspectie: boven de norm
Gemiddelde percentage onderbouwsnelheid 2017-2019 96,5

Ontwikkeling onderbouwsnelheid 2016-2019

Bovenbouw

Bovenbouwsucces

Hoeveel leerlingen doorlopen zonder zittenblijven de bovenbouw? Het bovenbouwsucces toont het percentage leerlingen dat het diploma haalt, dat overgaat naar een volgende klas van dezelfde schoolsoort dan wel naar eenzelfde of volgende klas van een hogere of een lagere schoolsoort (bijvoorbeeld van vmbo-gt naar havo, of havo naar vwo).

Het bovenbouwsucces is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

 

Oordeel bovenbouwsucces

EW: Voldoende (bij de middelste 70 procent)
Onderwijsinspectie: boven de norm
Gemiddelde percentage bovenbouwsucces 2016-2019: 88,89

Ontwikkeling bovenbouwsucces 2016-2019

Examencijfer

Hoe goed of slecht zijn de examenresultaten? Het examencijfer toont het gemiddeld behaalde cijfer van alle leerlingen voor alle vakken bij het centraal examen. Het examencijfer is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

 

Oordeel cijfer centraal examen

EW: Super (bij de beste 15 procent)
Onderwijsinspectie: boven de norm
Gemiddeld examencijfer 2016-2019: 6,74

Ontwikkeling examencijfer 2016-2019

Geslaagd of gezakt

Slagingspercentage

Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde in 2020 voor het examen? Omdat het voorlopige resultaten betreft, worden de cijfers niet meegerekend in het oordeel van EW. De percentages wijken af ten opzichte van die van eerdere jaren, omdat de centraal examens in 2020 werden afgelast als gevolg van coronamaatregelen. Het al dan niet behalen van een diploma werd vastgesteld op basis van de schoolexamens.
 

Geslaagden

Profielkeuze

Welke profielen volgden de havisten en vwo'ers die in 2020 schoolexamen deden? Er zijn ook combinaties van profielen mogelijk.

Profielkeuze examenkandidaten

N&G en E&M

Sectorkeuze

Welke sectoren kozen vmbo'ers die in 2020 schoolexamen deden? Er zijn ook combinaties van sectoren mogelijk.

Sectorkeuze examenkandidaten

Examenkandidaten Grieks: Ja
Examenkandidaten Latijn: Ja
Zelfstandig gymnasium:

Extra informatie

Nam het aantal leerlingen op deze vestiging - alle schoolsoorten bij elkaar opgeteld - toe of af in de afgelopen jaren?

Ontwikkeling aantal leerlingen Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs 2021

Excellente school

Het predicaat ‘Excellente School’ wordt toegekend door de Inspectie van het Onderwijs aan scholen met bijzondere kwaliteiten en aan scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Scholen die in aanmerking willen komen voor het predicaat melden zich zelf aan bij de Inspectie en geven daarbij aan waarmee zij zich willen profileren. De Inspectie beoordeelt of de school voldoet aan ‘deugdelijkheidseisen’ op standaarden die voor alle scholen gelden – waaronder een voldoende score voor behaalde onderwijsresultaten – en of de school op eigen wijze aspecten van kwaliteit realiseert. Tenslotte bezoekt een onafhankelijke jury de school die moet vaststellen of de school zich daadwerkelijk excellent mag noemen.

Excellent: Bron: Inspectie van het Onderwijs (2020)

Technasium

Technasiumleerlingen op havo en vwo krijgen extra 'bèta-technisch' onderwijs. Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) staat centraal, een erkend eindexamenvak waarvoor leerlingen in teams werken aan een praktische en actuele bèta-technische opdracht.

Het technasium start vanaf de brugklas. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen competenties en vaardigheden zoals creativiteit, ondernemerschap, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken.

Technasium: Bron: Stichting Technasium Ja

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat leerlingen bij minimaal de helft van de vakken les krijgen in een vreemde taal, meestal is dat Engels. 'Tweetalige leerlingen' doen uiteindelijk een regulier Nederlands eindexamen en krijgen dan een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholen moeten dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid.

Tweetalig onderwijs: Bron: Nuffic 2021. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Certificaat Engels

Veel scholen bieden leerlingen de mogelijkheid om een cursus Engelse taal te volgen die resulteert in een internationaal erkend certificaat. De examens worden afgenomen onder toezicht van twee organisaties: Cambridge Assessment English en Anglia.

Cursus Engelse taal: Bron: Cambridge Assessment English (2021), Anglia (2021) Cambridge Assessment English | Anglia