Zuyd Hogeschool, Maastricht

Communication and Multimedia Design

Informatie van de instelling

Beschrijving De beschrijving van de opleiding is aangeleverd door de opleiding. Elsevier is niet verantwoordelijk voor eventueel slordig taalgebruik. Binnen de opleiding Communication and Multimedia Design word je opgeleid tot een breed inzetbare multimedia professional, die de toon zet in de wereld van interactieve media en digitale communicatie.

Als toekomstig C-MD'er volg je de ontwikkelingen in de wereld van de interactieve communicatie op de voet. Je weet wat er speelt op het gebied van nieuwe media en je beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Ontwikkelingen op het gebied van technologie, vormgeving en cross media hebben je aandacht. De opleiding C-MD biedt je een onderwijsprogramma op het gebied van interactieve, digitale communicatie, waarbij de basis wordt aangeboden in de vorm van een duidelijk omlijnd totaal pakket. Binnen dit programma is er voldoende gelegenheid om invulling te geven aan je eigen specifieke voorkeur. De student staat centraal bij C-MD. Dit vraagt natuurlijk ook om een pro-actieve, professionele houding en een grote mate van betrokkenheid van de student. Het curriculum van de opleiding wordt in nauwe samenwerking met het beroepenveld ontwikkeld en up-to-date gehouden. Zo zijn er regelmatig colleges van boeiende gastdocenten en heeft een deel van de docenten, naast de aanstelling bij de Hogeschool Zuyd, een eigen bedrijf. Door te kiezen voor de opleiding C-MD leg je de basis voor een boeiende toekomst in de wereld van digitale communicatie.

Wat vinden studenten?

Als ervaringsdeskundigen gaven studenten op een schaal van 1 tot 5 aan hoe tevreden zij zijn over 43 punten van hun opleiding. Hierbij staat '1' voor 'zeer ontevreden' en 5 voor 'zeer tevreden'. Elsevier selecteerde vragen uit de Nationale Studenten Enquête die een volledig en betrouwbaar beeld geven van de mening van studenten over hun opleiding. De antwoorden op alle vragen zijn samengevoegd tot scores op zes hoofdpunten: faciliteiten, onderwijs, inrichting opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie.

De percentages in de grafiek geven per hoofdpunt weer hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn over deze opleiding, ofwel een '4' of '5' gaven. Met blauwe balkjes zijn de gemiddelde scores gegeven van alle instellingen waar de opleiding wordt aangeboden.

Percentage (zeer) tevreden studenten Meer informatie over berekening van de scores en de gebruikte vragen uit de NSE staat in de toelichting.

Zouden studenten de opleiding al dan niet aanraden aan familie, vrienden of collega's?

Wel/niet aanraden aan anderen

Accreditatie

Een opleiding wordt alleen erkend in binnen- en buitenland als deze een zogeheten accreditatie krijgt van De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO gaat periodiek na of een opleiding voldoet aan de geldende criteria en daarmee het kwaliteitskeurmerk verdient.

Als een opleiding op een of meer onderdelen een onvoldoende scoort, dan krijgt de hogeschool of universiteit meestal een jaar de tijd om de zaken weer op orde te krijgen. Hieronder staat op welke onderdelen de opleiding een onvoldoende kreeg van de NVAO of juist 'excellent' scoorde. Het gaat om de stand van zaken in 2015. Alle beoordeelde opleidingen in het onderzoek hebben een accreditatie gekregen en worden dus erkend. Nog niet alle opleidingen hadden op het peilmoment voor Beste studies een recent accreditatierapport. Meer informatie is te vinden op www.nvao.net.

Onvoldoende in accreditatierapport: Geen onvoldoendes
Excellent in accreditatierapport: Geen excellente beoordelingen

Contacttijd

Eerstejaars geven aan hoeveel contacturen zij zelf tellen. Contacturen kunnen colleges zijn, maar bijvoorbeeld ook door een docent begeleide werkgroepen. Hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat eerstejaarsstudenten tenminste 12 contacturen per week moeten krijgen. Meldt minder dan eenderde van de studenten dat dit minder is dan 12 uur, dan krijgt de opleiding een groen klokje. Meldt eenderde tot tweederde minder dan 12 uur contacttijd, dan krijgt de opleiding een zwart klokje. Meldt meer dan tweederde van de eerstejaars minder dan 12 uur les te krijgen, dan krijgt de opleiding een rood klokje.Eerstejaars minder dan 12 uur les: ^

 

Hoeveel procent van de studenten vindt het aantal contacturen te weinig?

Te weinig contact

Rendement

Een weloverwogen studiekeuze is belangrijk om later teleurstelling te voorkomen. Hoeveel procent van de studenten stapt na het eerste studiejaar over naar een andere opleiding?

Switchers

Een universitaire bacheloropleiding duurt drie jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 4 jaar

Een bachelor-opleiding aan de hogeschool duurt 4 jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 5 jaar

Toelating en selectie

Vereiste vooropleiding: Havo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. | Vwo met profiel EM, CM, NG, NT. | Mbo-4. De directe toelating geldt niet voor een diploma binnen de domeinen Handel en ondernemerschap en Economie en administratie. Voor deze domeinen bepaalt de opleiding welke toelatingsregels gelden. Neem dus contact op met de opleiding over de daar geldende afspraken.

Een numerus fixus is een vooraf vastgesteld aantal toe te laten studenten. Soms worden studenten geselecteerd via centrale loting door de overheid (dit geldt tot 2017). Universiteiten en hogescholen kunnen ook decentraal selecteren op basis van eigen criteria. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen om toegelaten te worden.

Type toelatingsbeleid
Toelatingskans (procent):
Specifieke eisen:

Bij opleidingen met een Bindend studieadvies (BSA) moeten studenten een minimum aantal studiepunten halen om door te mogen naar het volgende jaar. Een volledig studiejaar telt 1.680 studie-uren, ofwel 60 studiepunten. Als een student het minimale aantal punten niet haalt, dan moet hij doorgaans vertrekken.

Aantal studiepunten voor bindend studieadvies: 54

Voor een tweede studie (na afronding van een eerste bachelor- of masteropleiding) betalen studenten het instellingscollegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per instelling en soms per opleiding.
 

Collegegeld tweede studie: Betreft collegejaar 2014/2015 € 7403

Studentenpopulatie

Aantal studenten

Toename/afname van aantal inschrijvingen: Gelijk gebleven

Man/vrouw

Hoeveel procent van de studenten van de opleiding deed op de middelbare school eindexamen op het vwo?

Vooropleiding vwo

Gemiddeld examencijfer havo: 6,5
Gemiddeld examencijfer vwo: 6,5

Internationalisering

Hoeveel procent van de studenten komt uit het buitenland?

Buitenlandse studenten

Wordt het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aangeboden?

Anderstalig onderwijs: niet van toepassing

Na de opleiding

Welke titel mag je voeren als je bent afgestudeerd?

Te behalen titel: Bachelor of ICT

Hoeveel procent van de studenten schrijft zich in voor een vervolgopleiding aan de universiteit?

Studeert verder aan universiteit

Meest gekozen vervolgopleidingen: