Tilburg University, Tilburg

Information Management

Over de opleiding

Beschrijving De beschrijving van de opleiding is aangeleverd door de opleiding. Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor eventueel slordig taalgebruik. De master Information Management bereidt je voor op een carrière op het snijvlak van informatietechnologie (IT) , business en management.

Jouw expertise is de sleutel in het vertalen van strategische en operationele behoeften van een organisatie naar betere systemen om de prestaties te verbeteren. Organisaties zijn tegenwoordig sterk afhankelijk van IT rondom de dagelijkse bedrijfsvoering vanuit een commercieel perspectief. Er is een toenemende behoefte aan medewerkers die de kloof tussen IT processen en dagelijkse bedrijfsvoering kunnen overbruggen. Daarom richt dit programma zich op drie pijlers:
1.Voorbereiding voor de toekomst: digitale business en een digitale samenleving
2.Managing Change: om betere prestaties te bereiken
3.Het beheer van het heden: het optimaliseren van de operationele IT-dienstverlening aan de organisatie

Kortom, je leert hoe je met IT fundamentele verbeteringen doorvoert om de strategische, tactische en operationele doelen te bereiken.
Welke titel mag je voeren als je bent afgestudeerd? Master of Science
Meest gekozen vervolgopleidingen:

Wat vinden studenten?

Als ervaringsdeskundigen gaven studenten op een schaal van 1 tot 5 aan hoe tevreden zij zijn over 45 punten van hun opleiding. Hierbij staat '1' voor 'zeer ontevreden' en 5 voor 'zeer tevreden'. EW selecteerde vragen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) die een volledig en betrouwbaar beeld geven van de mening van studenten over hun opleiding. De antwoorden op alle vragen zijn samengevoegd tot scores op zes hoofdpunten: faciliteiten, onderwijs, inrichting opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie.

De percentages in de grafiek geven per hoofdpunt weer hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn over deze opleiding, ofwel een '4' of '5' gaven. Met blauwe balkjes zijn de gemiddelde scores gegeven van alle instellingen waar de opleiding wordt aangeboden. Het betreft hier voor hogescholen de resultaten van de NSE van 2018 en voor universiteiten de resultaten van 2019. Medailles worden aan opleidingen toegekend op basis van een trendanalyse over drie jaar (zie 'Ontwikkeling studentenoordelen').

 

Rang studentenoordeel

Percentage (zeer) tevreden studenten Meer informatie over berekening van de scores en de gebruikte vragen uit de NSE staat in de toelichting.

Studenten beoordelen deze opleiding op verschillende onderdelen in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Over alle onderdelen berekenden ResearchNed en EW een totaalscore. Opleidingen waar studenten de laatste drie jaar bovengemiddeld (hoger dan de rode lijn in de grafiek) tevreden waren over hun opleiding, krijgen een medaille als die opleiding daarnaast ook ten minste één jaar tot de opleidingen met meest tevreden studenten behoort (boven de roze bandbreedte in de grafiek). Daarbij is de opleiding vergeleken met de scores uit de eigen sector.

Ontwikkeling studentenoordelen

Drie jaar bij de top levert een opleiding goud op, twee jaar zilver één jaar brons.

 

Medaille

Contacttijd

Eerstejaars geven aan hoeveel contacturen zij zelf tellen. Contacturen kunnen colleges zijn, maar bijvoorbeeld ook door een docent begeleide werkgroepen. Hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat eerstejaarsstudenten tenminste 12 contacturen per week moeten krijgen. Meldt minder dan eenderde van de studenten dat dit minder is dan 12 uur, dan krijgt de opleiding een groen klokje. Meldt eenderde tot tweederde minder dan 12 uur contacttijd, dan krijgt de opleiding een zwart klokje. Meldt meer dan tweederde van de eerstejaars minder dan 12 uur les te krijgen, dan krijgt de opleiding een rood klokje.

Eerstejaars minder dan 12 uur les:

 

Hoeveel procent van de studenten vindt het aantal contacturen te weinig?

Te weinig contact

Rendement

Een weloverwogen studiekeuze is belangrijk om later teleurstelling te voorkomen. Hoeveel procent van de studenten stapt na het eerste studiejaar over naar een andere opleiding?

Percentage switchers:

Een universitaire bacheloropleiding duurt drie jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 4 jaar

Een bachelor-opleiding aan de hogeschool duurt 4 jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 5 jaar

Toelating en selectie

Vereiste vooropleiding: Hbo- of wo-bachelor

Een numerus fixus is een vooraf vastgesteld aantal toe te laten studenten. Soms worden studenten geselecteerd via centrale loting door de overheid (dit geldt tot 2017). Universiteiten en hogescholen kunnen ook decentraal selecteren op basis van eigen criteria. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen om toegelaten te worden.

Type toelatingsbeleid
Specifieke eisen:

Bij opleidingen met een Bindend studieadvies (BSA) moeten studenten een minimum aantal studiepunten halen om door te mogen naar het volgende jaar. Een volledig studiejaar telt 1.680 studie-uren, ofwel 60 studiepunten. Als een student het minimale aantal punten niet haalt, dan moet hij doorgaans vertrekken.

Vereist aantal studiepunten (ects):

Voor een tweede studie (na afronding van een eerste bachelor- of masteropleiding) betalen studenten het instellingscollegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per instelling en soms per opleiding.
 

Collegegeld tweede studie: € 14.600

Studentenpopulatie

Het aantal studenten betreft het aantal hoofdinschrijvingen in 2019-2020 (peildatum 1 oktober 2019) van voltijdstudenten onderscheiden naar opleiding en instelling, en in het hbo tevens naar locatie.

Aantal studenten

Toename/afname van aantal inschrijvingen: Gelijk gebleven

Man/vrouw

Internationalisering

Wordt het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aangeboden?

Anderstalig onderwijs: Engels

Hoeveel procent van de studenten is (zeer) tevreden over de aandacht voor internationalisering binnen de opleiding? Studenten beoordeelden hiervoor de volgende punten:

  • Mate waarin opleiding stimuleert om in het buitenland te studeren
  • De mogelijkheden die de opleiding biedt voor studeren of stage in het buitenland
  • De mate waarin opleiding stimuleert om kennis te maken met andere culturen
  • De mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan internationale aspecten
  • De beheersing van de Engelse taal van docenten

Tevreden over internationalisering

De beste docenten

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor EW scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'kleine opleidingen'. Kleine hbo-bacheloropleidingen hebben niet meer dan 222 inschrijvingen. Kleine wo-bacheloropleidingen niet meer dan 217 inschrijvingen en kleine wo-(research)masteropleidingen niet meer dan 59 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van kleine opleidingen: Totaal aantal beoordeelde kleine opleidingen: 228 hbo-bacheloropleidingen, 102 wo-bacheloropleidingen, 86 wo-(research)masteropleidingen.

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'middelgrote opleidingen'. Middelgrote hbo-bacheloropleidingen hebben tussen 223 tot en met 584 inschrijvingen, middelgrote wo-bacheloropleidingen 218 tot en met 466 inschrijvingen, middelgrote wo-(research)masteropleidingen 60 tot en met 146 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van middelgrote opleidingen: Totaal aantal beoordeelde middelgrote opleidingen: 276 hbo-bacheloropleidingen, 131 wo-bacheloropleidingen, 200 wo-(research)masteropleidingen.

Goede docenten hebben verstand van hun vakgebied, logisch. Maar brengen ze die kennis ook helder over? Een hoogleraar die toponderzoek leidt, maar didactische vaardigheden ontbeert, daar heb je als student weinig aan. Geven docenten voldoende begeleiding? Zijn ze buiten colleges bereikbaar voor vragen?

De ranglijst ‘Beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: Bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Bij elke opleiding staat de positie op de ranglijst per onderdeel vermeld.

De opleidingen zijn ingedeeld naar niveau en studentenaantal. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote bachelor- en masteropleidingen. Deze opleiding valt onder de 'grote opleidingen'. Grote hbo-bacheloropleidingen hebben meer dan 585 inschrijvingen, grote wo-bacheloropleidingen meer dan 467 inschrijvingen en grote wo-(research)masteropleidingen meer dan 147 inschrijvingen.

Positie op de ranglijst van grote opleidingen: Totaal aantal beoordeelde grote opleidingen: 350 hbo-bacheloropleidingen, 123 wo-bacheloropleidingen, 210 wo-(research)masteropleidingen. 181
Positie op ranglijst 'Bekwaamheid en inzet': 172
Positie op ranglijst 'bereikbaarheid': 144
Positie ranglijst 'begeleiding': 197

Accreditatie

Een opleiding wordt alleen erkend in binnen- en buitenland als deze een zogeheten accreditatie krijgt van De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO gaat periodiek na of een opleiding voldoet aan de geldende criteria en daarmee het kwaliteitskeurmerk verdient.

Als een opleiding op een of meer onderdelen een onvoldoende scoort, dan krijgt de hogeschool of universiteit meestal een jaar de tijd om de zaken weer op orde te krijgen. Hieronder staat op welke onderdelen de opleiding een onvoldoende kreeg van de NVAO of juist 'excellent' scoorde. Het gaat om de stand van zaken september 2020. Alle beoordeelde opleidingen in het onderzoek hebben een accreditatie gekregen en worden dus erkend. De scores (onvoldoende of excellent) zijn niet altijd vermeld. Kijk op de website van de NVAO (www.nvao.net) voor complete accreditatierapporten.

Onvoldoende in accreditatierapport: Geen onvoldoendes
Excellent in accreditatierapport: Geen excellente beoordelingen

Arbeidsmarkt

Hoe sterk staan afgestudeerden van deze studie na hun afstuderen? De waarde van opleidingen wordt afgemeten aan de positie van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt in 2020: Wat verdienen zij gemiddeld ten opzichte van andere afgestudeerden? Hoe snel vonden zij werk na hun afstuderen? Hoeveel procent van de afgestudeerden heeft een vast contract? Bovendien is gekeken naar de positie van afgestudeerden die tien jaar geleden hun diploma behaalden. De kansen op de arbeidsmarkt zijn dus zowel op de korte als lange termijn vergeleken.

Van opleidingen zijn kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt afgemeten aan vijf indicatoren:

  • Het startsalaris
  • Het salaris, tien jaar na afstuderen
  • Snel werk
  • De kans op een vast contract voor starters op de arbeidsmarkt
  • De kans op een vast contract, tien jaar na afstuderen

De scores staan per onderdeel weergegeven met zwarte bolletjes. Opleidingen met de meeste bolletjes hebben de beste kansen. Weinig blokjes geven juist aan dat de afgestudeerden zwak staan. Als er te weinig gegevens bekend zijn voor een betrouwbare berekening dan ontbreekt een score.

De arbeidsmarktperspectieven komen uit het grootschalige arbeidsmarktonderzoek Studie & Werk 2020 van EW en SEO Economisch Onderzoek. Onder strikte privacyvoorwaarden zijn voor het onderzoek gegevens van meer dan 1,5 miljoen hbo'ers en academici die tussen 2000 en 2018 hun hbo-bachelor- of universitaire masterdiploma in Nederland behaalden geanalyseerd. Het gaat om kansen op de arbeidsmarkt per studiecluster, ongeacht de hogeschool of universiteit waar een opleiding werd gevolgd - de verschillen tussen instellingen zijn immers erg klein.

 

Salaris

Wat verdienen afgestudeerden die in 2017 en 2018 afstudeerden na een tot twee jaar? Het gaat hier om de mediaan van werkelijk uitbetaalde salarissen, er is dus niet gecorrigeerd voor het aantal gewerkte uren omdat dit een vertekend beeld zou geven.

Brutosalaris (euro's) 2979
Uurloon: 17,59

Verdienen de afgestudeerden die hun diploma behaalden in 2017 en 2018 veel of weinig ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen?

Startsalaris ++
Brutomaandsalaris na 10 jaar (euro's) 5179,5
Score salaris na 10 jaar ++
Jaarinkomen na 10 jaar (euro's) 80413
Score jaarinkomen na 10 jaar ++

Hoe ontwikkelde het startsalaris van afgestudeerden zich ten opzichte van de andere starters op de arbeidsmarkt? In de grafiek staan de salarissen van pas afgestudeerden met een 'serieuze baan' afgezet naar afstudeerjaar. Een serieuze baan beslaat tenminste drie werkdagen per week en een salaris van ongeveer anderhalf keer het minimumloon.

Salaris naar afstudeerjaar

 

Snel werk

Hoeveel maanden zitten er gemiddeld tussen het afstuderen en de eerste volwaardige baan van tenminste drie werkdagen en een aardig salaris?

Zoekduur (maanden) 1,94

Hoe snel vinden pas afgestudeerden van deze opleiding een volwaardige baan vergeleken met afgestudeerden van andere opleidingen?

Score snel werk ++

Hoeveel maanden zochten de afgestudeerden naar een eerste volwaardige baan? In de grafiek is de zoekduur afgezet tegen afstudeerjaar.

Tijd tussen afstuderen en werk

Baanzekerheid

Hoe groot is het aandeel starters van deze opleiding - die afstudeerden in 2017 en 2018 - met een baan in vaste dienst ten opzichte van afgestudeerden van andere opleidingen? En in welke sector werken afgestudeerden na tien jaar?

Percentage starters met vast contract 57,34%
Score baanzekerheid ++

Sector